انجمن انفورماتیک ایران کارگاههای آموزشی زیر را برگزار مینماید

انجمن انفورماتیک ایران کارگاههای آموزشی زیر را برگزار مینماید

کارگاه 1 روزه

مدیریت محدوده، زمان و هزینه

Project Scope, Time and Cost Management

28 مهر ماه 1388

کارگاه 2 روزه

C++ دیروز، امروز و فردا

29 و 30 مهر ماه 1388

کارگاه 1 روزه

مدیریت موفق جلسات

How to manage meeting

6 آبان ماه 1388

کارگاه 4 روزه

الگوهای طراحی پیشرفته 

Design Pattern

7،8،14 و 15 آبان ماه 1388

کارگاه 2 روزه

زبان مدلسازی یکپارچه

UML 2.0

20 و 21 آبان ماه 1388

جهت مشاهده بروشورهای هر دوره برروی نام دوره کلیک کرده یا به وبگاه انجمن به آدرس www.ISI.org.ir مراجعه فرمایید

/ 0 نظر / 18 بازدید