رساله حقوق امام سجاد حقوق زیر دستان 16 - حق رعیت

 

16- حق رعیت . 

فأما حقوق رعیتک بالسلطان فأن تعلم أنک إنما استرعیتهم بفضل قوتک علیهم فإنــه إنما احلهم محل الرعیـة لک ؛ ضعفهم و ذلهم فما اولى مــن کفاکه ضعفه و ذله حتى صیره لک رعیة و صیر حکمک علیه نافذا؛ لایمتنع منک بعزة و لا قوة  و لا یستنصر فیما تعاظمه منک إلا (بالله) بالرحمة والحیاطة والأناة وما أولاک إذا عرفت ماأعطاک الله من فضل هذه العزة و القوة التى قهـرت بهـا أن تکـون لله شاکرا و مـن شکر الله أعطاه فیما أنعم علیه ؛ و لا قوة إلا بالله .

ترجمه : ای کسیکه بر مردم حکومت می کنی و زمام امور آنها را بدست گرفته ای بدان که رعیت را بر گردن تو حقوقی است که ملزم به رعایت آن میباشی . بدان که حکومت تو بر آنها ناشی از قوت تو و ضعف ایشان است ؛پس بهتر آنست کـه کفایت و رعایت کنی کسی را که ضعف و ناتوانیش اورا رعیت تو ساخته است ؛و حکم ترا بر او نافذ گردانیده است و نمی تواند که با تو به مخالفت پـردازد و برای استیفای حقش علیه تو قیام نماید و فرمانت را سر پیچی کند چون قوت و قدرتی ندارد .

چنانکه برای رهائیش از تو نمی تواند به کسی اتکاء کند مگر به خداوند متعال .

پس نسبت به رعیت رحیم و مهربان باش  و برای حفاظت جان و مال و ناموس رعیـت و حمایت از آنان لحظهء غافـل نباش ؛ برای آسایش و آرامش آنها تلاش کن و با حلم و بردباری با ایشان برخورد نما و باید بدانی که تو به فضل خداوند و لطف او حکومـت را به دست آورده ای پس خدا را شکرگزار باش؛ زیرا کسیکه شاکر باشد خداوند نعمت بیشتری به عطا می کند و قوتی نیست مگر به قوت خداوند .

 

/ 0 نظر / 16 بازدید