رساله حقوق امام سجاد 2 حق انسان برخودش

2-. حق انسان برخودش 
 و اما حق نفسک علیک فأن تستوفیها فى طاعـة الله ؛ فتـؤدى الى لسانـک حقـه و الى سمعک حقه و الى بصرک حقه و الى یدک حقها و الـى رجلک حقهـا و الى بطنـک حقه و الى فرجک حقه و تستعین بالله على ذلک . 
ترجمه : اما حق خودت بر خودت آنست که از تمام قوه و نیروی خدادادیت ؛ استفـاده کنی و خودت را در مسیر طاعت خداوند قرار دهی ؛ پس ادا نمائی حق زبانت را و حـق گوشت را وحق چشمت را و حق دستت را وحق پایت را و حق شکمت را و حق عورتت را و در ادای این حقوق از خدا کمک بخواهی و به او اتکاء کنی .

/ 0 نظر / 19 بازدید