شهید مظلوم دکتر بهشتی می گویند:

 

"من مکرر و با صراحت این روشنایی ]را[ برای دوستان همفکرمان و برادران و خواهرانی که می خواهند بینش صحیحی از اسلام و نظام اسلامی داشته باشند خواسته ام ایجاد کنم که بیایید همه شما همکاری کنید رابطه بین عالم دینی و مردم از رابطه منحرف، منحط و ذلت آور مرید و مرادی خارج بشود و تبدیل بشود به رابطه عالم و متعلم. هر وقت همت کردید و موضع گیری تان در برابر کسانی که آنها را عالم دین می شناسید از صدر تا ذیل و از کوچک تا بزرگ رابطه متعلم و معلم شد ( متعلمی چشم و گوش باز که می خواهد از معلم فرا بگیرد و روشنایی بگیرد)، البته احترام و محبت بین متعلم و معلم طبیعی است، اما احترام و محبت غیر از مرید و مراد بازی است. آنچه ما الآن داریم یک چیز عجیبی است و همان چیزی است که قرآن با آن مبارزه کرده است. من مکرر گفته ام باید رابطه نقادانه بین معلم و متعلم برقرار باشد. این انحراف در جامعه ما نه تنها در رابطه مردم با عالمان دین  بلکه در رابطه بین دانش آموز و آموزگار و دانشجو و استاد نیز به وجود آمده است. آنچه توحیدِ مسلمانان زمان ما را دچار نقص می کند احترام و محبت نسبت به پیامبر(ص) و امام(ع) و حتی عالمان دین نیست، بلکه در این دوست داشتن و احترام فراتر از چهارچوب تعلیم و تعلم، هدایت کننده و هدایت شونده است."

 

منبع:

کتاب بررسی مبانی فکری آیت الله شهید دکتر بهشتی (گزیده گفتارها و نوشتارهای سمینار تبیین اندیشه های شهید آیت الله بهشتی، ره، دانشگاه شیراز، 1و 2 دی 1376)

صفحه های 105 و 106

 

/ 0 نظر / 16 بازدید