رساله حقوق امام سجاد حقوق اعضا 4 - حق گوش

4- حق گوش 
و أما حق السمع فتنزیهه عن أن تجعله طریقا إلى قلبک إلا لفوهة کریمة تحدث فــى قلبک خیراأو تکسب خلقا کریما فإنه باب الکلام إلى القلب یؤدى إلیه ضروب المعانى على ما فیها من خیر او شر و لاقوة الا بالله . 
 ترجمه : اما حق گوش بر تو آنست که منزه وپاک کنی از اینکه راهی بهسوی قلب تو باشد مگر برای شنیدن مطالب خوب و مفیدی که در قلب تو خیری ایجاد نماید ؛ یا آنکه سبب کسب خلق نیکی گردد ؛ زیرا گوش دروازهء سخن به سوی قلب است و موجـــب انتقال انواع و اقسام معانی به قلب میباشد با تمــام خوبیها یا بدیهای که در آن وجود دارد و قوت و قدرتی نیست مگر قوت و قدرت پروردگار . 

/ 0 نظر / 16 بازدید